دارچین چگونه درست می شود؟

.

وقتی یک چینی را دار بزنند!

* * * *

چرا لک لک موقع خواب یک پایش را بالا می گیرد؟

.

چون اگر هر دو را بگیرد، می افتد!

* * * *

اگر تلویزیون روشن نشد چه می کنید؟

.

آن را هل می دهیم و می زنیم کانال دو!

* * * *

شباهت دماسنج و ورقه امتحانی چیست؟

.

وقتی که هر دو به صفر برسند، آدم می لرزد!

* * * *

چرا همه می گویند: «عرضی ندارم» و به جای آن نمی گویند: «طولی ندارم»؟

.

اگر بخواهم جوابش را خدمتتان «عرض» کنم 2 ساعت «طول» می کشد!

* * * *

اگر خواستید خواب از سرتان نپرد چه می کنید؟

.

سرتان را در قفس کرده و می خوابید!

* * * *

چرا قبل از اینکه لقمه به دهان برسد، دهان باز می شود؟

.

چون درست نیست چنین میهمان عزیزی پشت در بماند!

* * * *

چرا دود از دودکش بالا می رود؟

.

چون ظاهرا چاره دیگری ندارد!

* * * *

فرق یخمک و آتروپات چیست؟

.

یخمک خوشمزه تر است!

* * * *

چرا دو دوتا می شود پنج تا؟

.

چون علم پیشرفت کرده!

* * * *

چگونه می فهمیم در سربالایی هستیم یا سرپایینی؟

.

یک توپ فوتبال را روی زمین می گذاریم. اگر اومد پایین، در سرازیری هستید. اگر رفت بالا، یعنی در سربالایی هستید!


خدایی تشکر نداشت....؟

.

نمیدی هم نده چاکریم