اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص/ عام


1- نام شرکت : ....................................سهامی خاص
2- هویت کامل و اقامتگاه مؤسسین : در این قسمت مشخصات سجلی و محل اقامت سهامداران قید می گردد.
آقا / خانم متولد شماره شناسنامه صادره از
محل تولد ساکن تهران
.................................................. .................................................. .................................................. .............
آقا / خانم
.................................................. .................................................. .................................................. .............
آقا / خانم
.................................................. .................................................. .................................................. .....
3- موضوع شرکت : در این قسمت موضوع شرکت قید می گردد.4- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن بتفکیک : حداقل یک میلیون ریال


5- تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتیکه سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام
..............................سهم ریالیریال بانام/بی نام تقسیم شده است.
6- میزان تعهد هر یک از مؤسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است در مورد آورده غیرنقدی یعنی اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحویکه بتوان از کم و کیف آورده غیر نقدی اطلاع حاصل نمود .
آقا/ خانم .................دارنده .................سهم که ................ریال پرداخت گردیده ..............ریال در تعهد می باشد.
آقا/ خانم .................دارنده .................سهم که ................ریال پرداخت گردیده ..............ریال در تعهد می باشد.
آقا/ خانم .................دارنده .................سهم که ................ریال پرداخت گردیده ..............ریال در تعهد می باشد.
که مبلغ ریال بحساب جاری بانک شعبه
واریز گردیده و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
7- مرکز اصلی شرکت : تهران ....................خیابان ..................میدان ..................کوچه ...........
پلاک ...................
8- مدت شرکت از تاریخ ثبت ......................................بمدت نامحدود ...........................
9- مدیران شرکت و اشخاصیکه حق امضاء دارند .................................................. ..
آقا/خانم بسمت رئیس هیئت مدیره
آقا/خانم بسمت نایب رئیس هیئت مدیره
آقا/خانم بسمت مدیر عامل
حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک و سفته و برات با مهر شرکت معتبراست.
10- نام مدیر عامل و حدود اختیارات آن در شرکت .................................................. ..................
نام مدیر عامل و اختیارات وی که در اساسنامه پیش بینی شده قید گردد.
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ......
11- بازرسان اصلی و علی البدل شرکت .................................................. .....................................
آقا/خانم بسمت بازرس اصلی
آقا/خانم بسمت بازرس علی البدل
.................................................. .................................................. .................................................. ..............
12- محل شعب فعلی شرکت در صورتیکه دارای شعبه است نام محل شعبه قید می گردد. و در صورتیکه فاقد شعبه است نوشته شود.
13- اساسنامه شرکت مشتمل بر .............................ماده و ...............................تبصره می باشد که در جلسه مورخ ..................مؤسسین شرکت به تصویب رسیده است.
بتاریخ .................................................. .................................................. ...................
محل امضاء شرکاء با مؤسسین .................................................. .....................