شرایط ورود به رشته ی ریاضی فیزیک :
١- مجموع نمرات در دو درس ریاضی و علوم تجربی در دوره ی ٣ سال راهنمایی نمراتی که قبول شده است بدون ضریب کمتر از٣٠ نباشد .
٢- در دوره ی دبیرستان در دو درس ریاضی (١) و فیزیک( ١) و آزمایشگاه اولا" بدون تبصره قبول شده باشد. ثانیا" درس ریاضی را نمره ی ١٢ به بالا داشته باشد . ثالثا"،معدل رشته برای ورود به رشته ریاضی فیزیک (١) از ١٢ به بالا باشد .
ریاضی
علوم تجربی
١٠
١٠
اول راهنمایی
٨
١٠
دوم راهنمایی
١٢
٨
سوم راهنمایی
٣٠
٢٨
جمع
مثال :
یکی بالای ١٢ریاضی
باشد یا
فیزیک

یادآوری :
اگر دانش آموزسال اول دبیرستان در دوره ی راهنمایی در دودرس ریاضی و علوم تجربی جمع نمرات آن به٣٠ نرسد نمی تواند به رشته ریاضی فیزیک برود باید ضمن اینکه ریاضی را بالای ١٢ بگیرد معدل این دو درس « ریاضی – فیزیک » نیز بالای ١٢ باشد.دیگر نمی تواند به رشته ریاضی فیزیک برود .
شرایط ورود به رشته علوم تجربی :
١ - مجموع ٣ نمرات پذیرفته شده در دوره ی ٣ سال راهنمایی در دو درس علوم تجربی و ریاضی نمره ای که قبول شده است بدون ضریب کمتر از ٣٠ نباشد .
٢ - دانش آموز در سال اول دبیرستان در ٣ درس ریاضی ، شیمی، علوم زیستی و بهداشت اولا": بدون تبصره قبول شده باشد. ثانیا" یکی از این ٣ درس را نمره بالای ١٢ داشته باشد .
معدل رشته برای ورود به علوم تجربی باید از ١٢ به بالا باشد . - ٣
١ – ریاضی (١) – ١٠
یکی بالای ١٢١٠ - ٢- شیمی (١)
باشد ٣– علوم زیستی – ١٠
ریاضی
علوم تجربی
١٠
١٠
اول راهنمایی
١٠
١٢
دوم راهنمایی
٨
٨
سوم راهنمایی
٢٨
٣٠
جمع


یادآوری ١
اگر دانش آموز سال اول دبیرستان دردوره ی راهنمایی در دو درس علوم تجربی و ریاضی نمره کمتر از ٣٠ داشته باشد مانند جدول فوق نمی تواند به رشته علوم تجربی برود باید ضمن اینکه ٣ درس ریاضی ، شیمی ، و علوم زیستی را ١٠ گرفته باشد و یکی بالای ١٢ باشد معدل این ٣ درس ١٢ باشد می تواند به رشته تجربی برود .
یادآوری ٢
اگر دانش آموز سال اول دبیرستان بعد از امتحانات خردادماه در ٣ درس ریاضی وعلوم زیستی و شیمی نمره ١٠ داشته باشد نمی تواند به رشته علوم تجربی برود باید به مشاوره مراجعه کند و فرم تعیین رشته را پر کند و به دلخواه از سه درس ریاضی ، علوم زیستی و شیمی را انتخاب واحد کند و با دانش آموزان تجدیدی در شهریور ماه امتحان بدهد . تا نمره ١٢ بگیرد تا بتواند به رشته علوم تجربی برود نمره در جمع و معدل دانش آموز هیچ اثری ندارد فقط در هدایت تحصیلی اثرمی گذارد .
شرایط ورود به رشته علوم انسانی :
١. مجموع ٣ نمره پذیرفته شده در دوره ی٣ سال راهنمایی در دو درس ادبیات فارسی ، عربی جمع نمرات آن بدون ضریب کمتر از ٣٠ نباشد.
٢ . دانش آموز در سال اول دبیرستان در ٤ درس زیر:
عربی
ادبیات فارسی
١٠
١٠
اول راهنمایی
١٠
١٠
دوم راهنمایی
١٢
٨
سوم راهنمایی
٣٢
٢٨
جمع

١٢ به بالا داشته باشد ١.ادبیات فارسی (١)
٢.زبان فارسی (١)
٣.عربی (١)
٤.مطالعات اجتماعی (١)
دانش آموز اول دبیرستان اولا" بدون تبصرهقبول شده باشد . ثانیا" در دو درس ادبیات فارسی (١) و زبان فارسی (١) از ١٢ به بالا باشد .
٣. معدل رشته برای ورود به رشته علوم انسانی ١٢ به بالا باشد .
شرایط ورود به رشته علوم و معارف اسلامی
١- مجموع ٣ نمره پذیرفته شده در دو درس ادبیات فارسی و عربی و در دوره ی ٣ ساله راهنمایی بدون ضریب کمتر از ٣٠ نباشد .
٢- دانش آموز در سال اول دبیرستان در چهار درس زیر:
١. ادبیات فارسی (١)
٢. زبان فارسی (١)
٣. عربی (١)
یکی ١٢ به بالا باشد ٤.دین و زندگی (١)
اولا": بدون تبصره قبول شده باشد . ثانیا" یکی از دو درس عربی و دین و زندگی از ١٢به بالا داشته باشد .
٣- معدل رشته برای ورود به رشته علوم و معارف اسلامی از ١٢ به بالا باشد .
عربی
ادبیات
١٠
١٠
اول راهنمایی
١٠
١٠
دوم راهنمایی
٨
١٢
سوم راهنمایی
٢٨
٣٢
جمع

شرایط ورود به رشته فنی و حرفه ای :
١. رشته فنی و حرفه ای و کار و دانش در سال دوم، دانش آموز چند روزی را در کارگاه و چند روزی دروس تئوری را در هنرستان می خواند .
٢.رشته فنی و حرفه ای و کار و دانش دارای ٣ زمینه می باشد .
١. زمینه صنعت ٢. زمینه کشاورزی ٣. زمینه خدمات
که هر یک جداگانه در زمینه ها تقسیم می شوند و دارای شرایط خاص خودش است .
زمینه صنعت :
زمینه صنعت به رشته های الکترونیک ،والکتروتکنیک، ساختمان و غیره .. تقسیم می شود .
زمینه کشاورزی :
به رشته های گیاه پزشکی ، امور دامی ، امور باغی ، امور زراعی و ... تقسیم می شود .
زمینه خدمات :
به رشته های حسابداری ، نقاشی ، صنایع دستی ، موسیقی و ...تقسیم می شود .
رشته فنی و حرفه ای و کار و دانش به دلیل محدویت مکانی علاوه بر شرایط قانونی دارای شرایط استانی نیز می باشد که به شرح زیر می باشد .
١ – شرایط قانونی :
١- مجموع ٣ نمره پذیرفته شده در دوره ی ٣ سال راهنمایی در ٣ درس ١. ریاضی ٢. علوم تجربی ٣. حرفه وفن بدون ضریب کمتر از ٣٠ نباشد .
٢- دانش آموز در سال اول دبیرستان ریاضی (١) را نمره ی ١٠ به بالا داشته باشد و این در صورتی است که در دوره ی راهنمایی کم نداشته باشد و اگر در دوره ی راهنمایی کم داشته باشد و جمع نمراتش به ٣٠ نرسد (٣ درس ) باید ریاضی (١) ١٢ به بالا داشته باشد.
٣- معدل رشته برای ورود به رشته فنی و حرفه ای باید ١٢ به بالا داشته باشد .
٢ – شرایط استانی :
١- دانش آموز سال اول دبیرستان باید قبولی خرداد باشد.
٢- دانش آموز سال اول دبیرستان باید ٣ درس ١.ریاضی (١)٢. فیزیک (١) ٣.شیمی(١) اولا" بدون تبصره قبول شده باشد. ثانیا" نمره ی ١٢ به بالا داشته باشد.
٣. معدل دانش آموز در سال اول دبیرستان از ١٢ به بالا باشد .
٤. دانش آموز در هدایت تحصیلی اولویت اولش فنی و حرفه ای باشد .
توضیح :
رشته فنی و حرفه ای و کار و دانش مانند رشته نظری نیست زیرا این دو رشته پیش دانشگاهی ندارد و فقط دانش آموز ٢ سال در هنرستان درس می خواند دیپلم می گیرد و برای ادامه ی تحصیل حق شرکت در کنکور سراسری و دانشگاه را ندارد فقط می تواند بعد از دیپلم در آزمون فنی و حرفه ای شرکت کند و در صورت قبولی ٢ سال درس بخواند ادامه ی تحصیل بعد از دو سال خیلی مشکل و گاهی اوقات خیلی سخت است. اگر دانش آموزی بخواهد می تواند تغییر رشته بدهد و در پیش دانشگاهی ادامه ی تحصیل بدهد .
شرایط ورود به رشته ی کار و دانش :
١. رشته کار و دانش مانند رشته فنی و حرفه ای دارای سه زمینه است .
١. زمینه صنعت ٢. زمینه کشاورزی ٣. زمینه خدمات
با توجه به این زمینه ها رشته های کار و دانش مشخص می شود که هر رشته شرایط خاص خودش را دارد دانش آموزانی که در سال دوم رشته ی کارو دانش را انتخاب می کنند چند روزهفته را در هنرستان درس تئوری می خوانند و چند روز بعد هفته را در کارگاههای داخل یا خارج هنرستان دروس کارگاهی را هم به صورت عملی هم به صورت نظری می خوانند و در نهایت نمرات دروس کارگاهی با دروس تئوری یا نظری جمع می شود سرنوشت دانش آموز مشخص می شود که قبول است یا مردود. ٢. رشته کار و دانش دارای شرایط قانونی زیر می باشد .
جمع نمرات در دوره ی ٣ ساله راهنمایی در دروس هنرو حرفه و فن بدون ضریب کمتر از ٣٠ نباشد .
٣- دوره ی دبیرستان هیچ درسی با رشته ی کار و دانش ارتباطی ندارد .
٣- معدل رشته برای ورود به رشته کار و دانش باید ١٠به بالا باشد .
یادآوری ١
به طور کلی دانش آموزانی که از دوره ی راهنمایی وارد دبیرستان می شوند معمولا" شرایط ورود به رشته کار ودانش را دارند و فقط باید سال اول دبیرستان راقبول شوند .
یادآوری ٢ :
بعضی رشته های کار و دانش مانند برق صنعتی و مکانیک و غیره ... دارای شرایط خاصی هستند که باید دانش آموز ریاضی را از ١٢ به بالا داشته باشد تا بتواند وارد این رشته شود .