این پیامک میرسه به آسـمون!
ای خدا حرف دل ما رو بخونحرف ما حرف دله یه قصه نیست
خدا جون کو دلی که شکسته نیست
هیشکی اینـــجا با ما مهـربون نبود
با ما غمخوار، با ما همزبون نبود

نیمه شب بغض ستاره ها شکست
هیشکی اینجا به ستـاره دل نبست
آینه، آینه بـود پاک و نجیب
اما تو حصار غربتی غریب

وقتی هیشکی تو نگاش عشقُ ندید!
نقـــش آســمــونُ بی صـــدا کشــید