شناسایی اصول ترسیم بیضی ها، دایره ها واشکال منحنی و مدور


6-2-1 ابزارEllipseبرای رسم دایره و بیضی از ابزار Ellipse استفاده می شود.
• اگر هنگام ترسیم کلیدCtrl را پایین نگه دارید می توانید دایره ترسیم کنید.
• اگر هنگام ترسیم کلیدShift را پایین نگه دارید، نقطه کلیک شما مرکز دایره خواهد شد. (ترسیم دایره از مرکز دلخواه )
برای ویرایش دایره یا بیضی ترسیم شده از نوار خصوصیات استفاده می شود.توسط این ابزار و با رجوع به نوار مشخصات می توانید به ترسیم کمان(Arc) - قطاع(Pie) و بیضی (Ellipse) بپردازید.

6-2-1-1 شناسایی اصول روش ترسیم قطاع (Pie)

یکی دیگر از اشیایی که در Corel می توان رسم کرد قطاع یا Pie است. این شیء حالت خاصی از بیضی یا دایره است و برای رسم آن از همان ابزار رسم دایره و بیضی استفاده می شود، با این تفاوت که وقتی روی ابزار رسم دایره کلیک کردید در نوار Propertyروی دکمه ی مخصوص این شکل کلیک کنید.
یکی دیگر از خصوصیات این شکل زاویه شروع و زاویه پایان آن است که بر حسب درجه می باشد و قابل تنظیم است. در صورتی که قطاع را انتخاب کرده باشید می توانید مقادیر این زوایا را در کادرهای مقابلStarting & Ending Angles وارد کنید.در صورتی که مکمل قطاع رسم شده مدنظر باشد، می توانید روی دکمه ی واقع در Property Bar کلیک کنید.

6-2-1-2 شناسایی اصول روش ترسیم کمان (Arc)

کمان نیز مانند قطاع، حالت خاصی از بیضی یا دایره است. برای ترسیم آن ابزار Ellipse را انتخاب کنید و در نوار Property Bar روی دکمه ی Arc کلیک کنید.حال می توانید کمان مورد نظر خود را رسم کنید. کمان رسم شده نیز مانند قطاع یک زاویه ی شروع و پایان دارد که برحسب درجه قابل تنظیم است. این دو مقدار را می توانید در کادرهای Starting and Ending Angles موجود در Property Bar وارد کنید و کمان خود را رسم کنید یا اندازه اش را تغییر دهید.
در صورتی که مکمل کمان رسم شده مدنظر باشد، می توانید روی دکمه ی واقع در Property Bar کلیک کنید.

6-2-2 ابزار3Point Ellipseتوسط این ابزار می توانید به ترسیم بیضی با استفاده از سه نقطه بپردازید.
از یک نقطه دلخواه به سمت نقطه دیگری درگ کنید. (ترسیم یکی از قطرها) ماوس را به نقطه دیگری انتقال دهید تا قطر دیگر بیضی مشخص شود و در این نقطه کلیک کنید.
توسط این ابزار نیز می توانید به ترسیم بیضی، کمان و قطاع بپردازید. تمامی موارد مربوط به این ترسیمات مانند ابزار Ellipse می باشند.